Natur i Gällivare

I Gällivare kommun finns flera besöksvärda naturreservat. På Länsstyrelsens hemsida finns en översiktlig karta över var reservaten ligger samt ytterligare information om skyddad natur.

20

Vad är ett naturreservat?
Ett naturreservat eller kulturreservat är ett värdefullt område som skyddas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808). Naturreservatet har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilka föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda. För varje reservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att natur-, kultur- eller rekreationsvärdena ska bevaras och utvecklas.

Varför skydda natur?
Natur- och kulturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer med ett särskilt stort värde för djur, växter och människor. Ny forskning visar att vistelse i naturmiljö är positivt för människors förmåga att återhämta sig från stress och att lek i natur gynnar barns motorik och koncentrationsförmåga. Att  många människor, för sin hälsa och av andra orsaker, ser naturen som en viktig resurs ger den ett högt bruksvärde. Naturreservaten är en del av vårt natur- och kulturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer.

Externa länkar:
Länsstyrelsen i Norrbottens län: Naturreservat – Gällivare