Gällivare har en samordningsgrupp inför Framtidsveckan

Större delen av samordningsgruppen i Gällivare samlade i Studiefrämjandets lokaler den 20 februari 2014. Från vänster bakre raden: Raimo Johansson, Kjell Henriksson, Ingrid Josefsson, Marika Hennix och (sammankallande), Ewa Näsvall. Sittande Solveig Granath och Cora Karlsson (sammankallande). På bilden saknas kommunens representant, kontaktuppgifter till hela gruppen här. Foto: Gösta Eriksson. Gösta Eriksson tog tåget från Boden till Gällivare. Gällivare samordningsgrupp bildades efter informationen och sedan var det bara för […]

Läs mer

Uppstartsmöte Framtidsveckan 20 februari!

Framtidsveckan vill skapa handlingskraft och hopp, visa att Norrbottens kommuner rymmer stora möjligheter och att vi har mycket att bidra med när det gäller omställningsarbete för ekologiskt hållbar utveckling. I omställningsarbetet behövs alla människor och Framtidsveckan blir ett sätt att få med fler nätverk, föreningar, grupper, privatpersoner, församlingar, företag, politiker och tjänstemän i det arbetet. Den 17-25 […]

Läs mer

Välkommen till Gällivarekretsen!

Vi är Gällivares lokalkrets av Naturskyddsföreningen. Vi arbetar med att bevaka och påverka lokala miljöfrågor, exempelvis genom yttranden i planfrågor. Kretsens mål är att skapa möjligheter för andra att komma ut i naturen tillsammans, men också att väcka intresse och förbättra kunskaperna om natur och naturvård hos ortens boende och besökande. Under året som gick passerade vi 200 medlemmar och startade […]

Läs mer

Fågelexkursion i Ahvenjärvi

Ett tiotal entusiaster samlades under lördagen vid fågeltornet i Ahvenjärvi utanför Hakkas. Under kunnig ledning av Bo Carlsson, fågelkännare från orten, kunde vi totalt konstatera ett 20-tal fågelarter. Fåglar som konstaterades den 25 maj 2013 Svarthakedopping, knipa, vigg, stjärtand, salskrake, trana, brushane, hussvala, gulärla. rödstjärt, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, talgoxe, bergfink, gök, kråka, grönbena, gräsand, gluttnsäppa […]

Läs mer

Snatterand synlig vid Luspebryggan

Ett 20-tal fågelskådare kom till Luspebryggan under lördagen för att skåda fågel. Denna gång lyckades vi bland annat se snatterand, som inte lokaliserats av oss i Luspebryggan sedan 2003. – Snatteranden är något slankare och har smalare vingar än gräsanden och kännetecknas främst av att buken är vit. På snatterandens vingar syns svarta, vita och eventuellt […]

Läs mer

Gällivare har ett hembygdsområde i nyckelbiotopklass

Skogsstyrelsen har nyligen inventerat hembygdsområdet och funnit att skogen håller nyckelbiotopklass. Skogsstyrelsen anser att skogen har så höga natur, kultur och sociala värden att den bör bevaras i orört skick. Hembygdsområdet har rikligt med gamla tallar, som utvecklat bark av pansarstruktur och dessutom grovgreniga kronor. Det domineras av rikligt gamla träd på ca 200 år. Det […]

Läs mer

Orkidéer räddade från avverkning

I ett område, i trakterna kring Nautanen, som Sveaskog tänkt avverka, har växtlokaler för flera rödlistade arter hittats. Nu backar man från Sveaskog och lägger avverkningsplanerna på is. Det finns flera platser i det här och angränsande områden med unik och ovanlig växtlighet som skulle behöva ett bevarandeskydd. Det handlar inte om att begränsa eller […]

Läs mer

Naturens Dag arrangerades på Hembygdsområdet

Naturskyddsföreningen i Gällivare var en av 12 medlemsorganisationer som under lördagen fanns på plats när Naturens Dag arrangerades i Studiefrämjandets regi på Hembygdsområdet i Gällivare. Under dagen presenterade vi vår verksamhet och våra aktiviteter. Diverse broschyrer delades ut, och de som ville fick prova på att titta i en uppställd tubkikare och provsmaka naturgodis. Syftet med presentationen ute på Hembygdsområdet var att få fler ortsbor […]

Läs mer

Internationella dagen för biologisk mångfald firades vid Luspebryggan

Cirka 40 fågelskådare hade samlats vid Luspebryggan för att tillsammans fira den internationella dagen för biologisk mångfald. Naturskyddsföreningens Håkan Tyrén guidade och berättade om fågellivet. Länsstyrelsen bjöd på fika. Synliga fåglar i tubkikarna: sävsparv, gulärla, drillsnäppa och knipa, sjöorre, mosnäppa, stjärtand, svärla och tornfalk. En bit längre upp längs Luspenforsen syntes: blåhake, alfågel, bergsand och dvärgmås. Håkan […]

Läs mer